LotteryCanada

LotteryCanada

故补肾中之火,可治久病之水臌;泄脾胃中之水,实益初病之水胀也。又虑阴不下降,用破故、牛膝下行以安于肾宫,则浊阴不致上干,而真阴自然既济矣。

此方利湿而又不耗气,气旺则水湿自消,加入防风、附子于、术之中,有鬼神不测之机,相畏而相使,建功实奇。胃主受而脾主消,脾气一伤,不能为胃化其津液,虽糟粕已变,但能化粗而不能化精,以转输于五脏六腑之间,则脏腑皆困,是脾之唾血,更甚于胃之吐血矣。

苟不治风,而惟治气血之虚,断不至变生不测者也。夫土气喜于升腾不喜下降,肝木来侮,则土气不升;肺金来窃,则土气反降,不升且降,而土气抑郁而不伸,势必反克夫水矣。

倘不知补气,而惟从事于消痰降火,则轻必变重,而重必入死矣。故久病宜于火中补胃以消痰,而猝病宜于寒中补胃以消痰,又不可不知也。

冬月伤寒,项背强KTKT,汗出恶风,服桂枝加葛根治之而不愈,人以为太阳、阳明合病,舍前方又将用何药以治之?不知伤风多汗,乃风煽之也。

 其后肾止可自救其焦釜,见肝木之来亲,有闭关而拒矣。若单蛾则独自成形,反塞住水谷之路,往往有勺水不能咽者,药物既不可咽,又从何路以进药食哉。

Leave a Reply