bg漫画贴福利第一弹

bg漫画贴福利第一弹

邪之不尽者,火留于大肠也,利大肠则邪且尽下。 终日梦遗,水成顺流之势,水顺流之至,则火逆冲之至矣。

气不固,而汗乃气之所化,汗随气泄,遍体出汗淋漓,又无内邪之散,有不散尽其真气者乎。此方用防己以治肾中之风,用薏仁、茯苓以去肾中之湿,用玄参、草以治肾中之热。

 然而单用甘温以退其热,不用升提之味以挈其下陷之阳,则阳沉于阴,而气不能举,虽补气亦无益也。盖大小肠最恶盐卤,入之必缩小其肠而成结,肠结而气又不通,安得不蜷曲而死乎。

十剂夜卧安,又十剂而怒气息,又十剂,虽遇可怒之事亦且不怒矣。虽有津液,又为肝中风火所耗,而津液变为痰涎。

何必加知母、黄柏大苦寒之药以求奏效哉。妇女小忿,往往短见,偷食觅死如饴,取其不大痛楚也。

 肺火之旺,何竟傅入于大肠?邪原在大肠,所以一用奏功。

Leave a Reply